12 - 14 July 2019
Solskogen
Shader Showdown
Solskogen
2 Ferris
19 - 22 April 2019
Revision
Shader Showdown
Revision
1 Ferris
13 - 15 July 2018
Solskogen
Shader Showdown
Solskogen
1 Ferris
2 Ferris
22 - 24 June 2018
NOVA
Shader Showdown
2 Ferris
30 March - 02 April 2018
Revision
Shader Showdown
Revision
2 Ferris
14 - 16 July 2017
Solskogen
Shader Showdown
Solskogen
2 Ferris
15 - 16 July 2016
Solskogen
Shader Showdown
Solskogen
1 Ferris
2 Ferris
10 - 12 July 2015
Solskogen
Shader Showdown
Solskogen
1 Ferris
1 Ferris

As Staff

 • 2023-08-14 Monday Night Bytes Byte Jam None DJ Set
 • 2023-02-10 Lovebyte Byte Jam Byte Jam Byte Jam DJ Set
 • 2023-01-14 Get Ready for Lovebyte Byte Jam Byte Jam DJ Set
 • 2022-12-12 Monday Night Jam #05 Byte Jam Byte Jam DJ Set
 • 2020-07-11 Solskogen Shader Showdown Qualifier 1 Commentators
 • 2020-07-11 Solskogen Shader Showdown Qualifier 2 Commentators
 • 2020-07-11 Solskogen Shader Showdown Qualifier 3 Commentators
 • 2020-07-11 Solskogen Shader Showdown Qualifier 4 Commentators
 • 2020-07-11 Solskogen Shader Showdown Semifinal 1 Commentators
 • 2020-07-11 Solskogen Shader Showdown Semifinal 2 Commentators
 • 2020-07-11 Solskogen Shader Showdown Final Commentators
 • 2020-04-10 Revision Online Shader Showdown Final Commentators
 • 2019-04-19 Revision Shader Showdown Opening round #1 Commentators
 • 2019-04-19 Revision Shader Showdown Opening round #2 Commentators
 • 2019-04-19 Revision Shader Showdown Final Commentators
 • 2019-04-19 Revision Shader Showdown Qualification for 2020 semifinals #2 Commentators
 • 2018-06-22 NOVA Shader Showdown Semi Final 1 Commentators
 • 2018-06-22 NOVA Shader Showdown Final Commentators
 • 2018-03-30 Revision Shader Showdown Final Commentators